Obavijesti

Objavljeno: 26.8.2022.

Pozivamo zainteresirane gospodarske subjekte da dostave ponude u skladu s uvjetima objavljenim u Pozivu za dostavu ponuda.

1. Tehnička specifikacija predmeta nabave

Isporuka električne energije za pokriće varijabilnog dijela gubitaka u prijenosnoj mreži odnosi se na:

PROIZVOD: Isporuka električne energije za pokriće varijabilnog dijela gubitaka u prijenosnoj mreži:

RAZDOBLJE ISPORUKE: 20.09.2022. do 31.12.2022. godine

DANI ISPORUKE: ponedjeljak - nedjelja

SATI ISPORUKE: 00:00- 24:00 sati.

SNAGA I PROFIL ISPORUKE: prema okvirnom Planu preuzimanja električne energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži, odnosno: od 0 - 60 MWh/h svaki sat u navedenom razdoblju (očekivani iznos preuzimanja električne energije 32.086 MWh)

DEFINICIJA CIJENA: Ugovorna cijena (Ci ) na satnoj razini računa se kao: Ci = Cr + (M*Cr)

gdje je:

Cr - referentna cijena za satnu isporučenu energiju, cijena postignuta na Hrvatskoj burzi električne energije tržišta za dan unaprijed (CROPEX DA cijena), izražena u [EUR/MWh]

Koeficijent M – marža iskazana u postocima [%].

Ugovorna cijena (Ci) na satnoj razini iskazuje se na dva decimalna mjesta.

2. Koeficijent M – marža 

Koeficijent M izražava se u postotku i zaokruženo na 2 decimalna mjesta, te može biti manji, jednak ili veći od 0 (nule).

Koeficijent M, nepromjenjiv je tijekom trajanja ugovora.

3. Rok plaćanja i način obračuna

Ponuditelj izdaje račun do 20.tog u mjesecu nakon obračunskog razdoblja.

Rok plaćanja računa: 60 dana od zaprimanja izvornika računa

Garancija za dobro izvršenje posla: 400.000 €

4. Mjesto isporuke (preuzimanja) električne energije je prijenosna mreža Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.d.

5. Rok za dostavu ponude: najkasnije do 05.09.2022. godine u 12.00 sati, HOPS d.d., (Sektor za tržište), Kupska 4, 10 000 Zagreb, Hrvatska