Obavijesti

Postupak ugovaranja odgovornosti za odstupanje

Nastavno na stupanje na snagu Pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sustava, svibanj 2016., HOPS objavljuje početak ugovaranja odgovornosti za od...

20.7.2016.
Objava „Pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sustava“

Temeljem Zakona o tržištu električne energije i prethodne suglasnosti HERA-e, Uprava HOPS-a donijela je Pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sus...

2.6.2016.
Objava Pravila nestandardnih usluga HOPS-a sa Cjenikom nestandardnih usluga

Uprava HOPS d.o.o.-a donijela je Pravila nestandardnih usluga HOPS-a, sa Cjenikom nestandarnih usluga HOPS-a u prilogu, koja se počinju primjenjivati ...

31.3.2015.
Objava natječaja za imenovanje osobe za praćenje usklađenosti

Nadzorni odbor Društva raspisuje Natječaj za imenovanje osobe za praćenje usklađenosti (Službenik za usklađenost) u trajanju od 04.11. do 12.11.2014. ...

3.11.2014.
Javno nadmetanje za opskrbu električnom energijom za razdoblje jedne godine

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. na svojim internetskim stranicama objavljuje javno nadmetanje za opskrbu električnom energijom za razdobl...

11.3.2014.
Otvoreni postupak javne nabave novih terenskih motornih vozila 4x4

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi („NN“ br. 90/11, 83/13 i 143/13) provodi otvoreni postupak javne naba...

30.1.2014.
Javno nadmetanje za kupoprodaju električne energije za potrebe operatora prijenosnog sustava za 2014. godinu

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. objavljuje javno nadmetanje za kupoprodaju električne energije za potrebe operatora prijenosnog sustava z...

22.1.2014.
Poziv za dostavu ponuda za funkciju izvršnog direktora SEE CAO

U sklopu transformacije tvrtke „Projektni tim zadužen za uspostavu Ureda za provođenje koordiniranih dražbi u jugoistočnoj Europi d.o.o.“ u „Ured za p...

20.12.2013.