Nadmetanja

Na nadmetanja mogu pristupiti isključivo ponuditelji koji imaju status tržišnog sudionika u Republici Hrvatskoj (koji s Hrvatskim operatorom tržišta energije d.o.o. (HROTE)) imaju sklopljen ugovor o sudjelovanju na tržištu električne energije izuzev samog HROTE-a koji u ulozi Voditelja EKO bilančne grupe mora imati sklopljen Ugovor o odgovornosti za odstupanje s HOPS-om.

I.  Nadmetanje za isporuku električne energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži putem platforme za trgovanje CROPEX-a za 2021. godinu

Sve zainteresirane strane, sukladno Pravilima za provedbu nadmetanja za isporuku električne energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži putem platforme za trgovanje CROPEX-a za 2021. godinu, pozvane su da podnesu Zahtjev za sudjelovanje na nadmetanju za isporuku električne energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži HOPS-a za 2021. godinu.

HOPS će u suradnji s Hrvatskom burzom električne energije d.o.o. (u daljnjem tekstu: CROPEX), putem trgovinske platforme CROPEX-a, provesti nadmetanje za definirani proizvod:

 • Predmet nabave - isporuka 5 MWh/h električne energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži u 2021. godini.

Zahtjev za sudjelovanje na nadmetanjima za isporuku električne energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži za 2021. godinu sa pripadajućim dokumentima o ispunjenju uvjeta (I. faza kvalifikacija za pristup nadmetanju) mora biti zaprimljen u HOPS-u do 10.07.2020. najkasnije do 12:00 sati.

Sudionici koji podnesu valjanu prijavu u I. kvalifikacijskoj fazi nadmetanja ispunjavaju uvjete sudjelovanja na svim budućim nadmetanjima na dugoročnoj osnovi (godišnja/kvartalna/mjesečna) koja će se provoditi za/u 2021. godini.

Pojedinosti o postupku odabira objašnjene su u gore navedenim pravilima.

Datum održavanja budućih nadmetanja HOPS će objavljivati najkasnije tri radna dana prije provođenja samog nadmetanja. 

Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti putem e-pošte: JN-Gubici@hops.hr.

II.    Nadmetanja za nabavu električne energije za pokriće gubitaka za 2020. godinu:

 1. Održani datum nadmetanja: 15.10.2019.g.
  • razdoblje isporuke: 01.01.2020. u 00:00h - 31.12.2020. godine do 24:00h
  • snaga i profil isporuke: 10 MWh/h
 2. Održani datum nadmetanja: 04.11.2019.g.
  • razdoblje isporuke: 01.04.2020. u 00:00h - 30.06.2020. godine do 24:00h
  • snaga i profil isporuke: 10 MWh/h 
 3. Održani datum nadmetanja: 04.12.2019.g.  
  • razdoblje isporuke: 01.01.2020. u 00:00h - 31.03.2020. godine do 24:00h
  • snaga i profil isporuke: 5 MWh/h

III.    Dokumentacija za pristupanje nadmetanju za nabavu gubitaka za 2021., 2022. i 2023. godinu:

 1. Održani datum nadmetanja: 02.04.2020.g. 
  • razdoblje isporuke te snaga i profil isporuke podijeljeni su u tri grupe kako slijedi:
   A.   Grupa 1:
          Razdoblje isporuke: 01.01.2021. u 00:00h - 31.12.2021. god. do 24:00h
          Snaga i profil isporuke: 10 MWh/h
   B.   Grupa 2:
          Razdoblje isporuke: 01.01.2022. u 00:00h - 31.12.2022. god. do 24:00h
          Snaga i profil isporuke: 10 MWh/h
   C.   Grupa 3:
          Razdoblje isporuke: 01.01.2023. u 00:00h - 31.12.2023. god. do 24:00h
          Snaga i profil isporuke: 5 MWh/h