Održavanje frekvencije

Održavanje frekvencije je usluga EES-a kojom se frekvencija EES-a održava u deklariranoj točnosti, zadanoj Uredbom Komisije (EU) 2017/1485 оd 2. kolovoza 2017. o uspostavljanju smjernica za pogon elektroenergetskog prijenosnog sustava, Mrežnim pravilima prijenosnog sustava i Uvjetima kvalitete opskrbe električnom energijom.

Za održavanje frekvencije koriste se pomoćne usluge: rezerva snage za automatsku sekundarnu regulaciju frekvencije i snagu razmjene (rezerva snage za ponovnu uspostavu frekvencije s automatskom aktivacijom), rezerva snage za tercijarnu regulaciju za uravnoteženje elektroenergetskog sustava (rezerva snage za ponovnu uspostavu frekvencije s ručnom aktivacijom), te rezerva snage za tercijarnu regulaciju za sigurnost elektroenergetskog sustava (rezerva snage za ponovnu uspostavu frekvencije s ručnom aktivacijom za sigurnost sustava), kao i rad jedinica pružatelja rezervi za održavanje frekvencije (primarna regulacija).