Obavijesti

Objavljeno: 3.2.2023.

Hrvatski Sabor je u listopadu 2021. godine donio Zakon o tržištu električne energije („Narodne novine“, broj 111/21, u daljnjem tekstu: ZoTEE) koji je stupio na snagu 22. listopada 2021. godine. Navedenim zakonom u hrvatsko zakonodavstvo preuzimaju se, između ostaloga, odredbe Direktive (EU)2019/944 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije i izmjeni Direktive 2012/27/EU (preinaka) (tekst značajan za EGP)(SL L 158, 14. 6. 2019.).

Nastavno na obveze propisane člankom 93. ZoTEE-a, posebice u dijelu sadržaja tehničkih uvjeta priključenja, pogona i načina vođenja prijenosne mreže koja uređuju Mrežna pravila prijenosnog sustava, a donose se uz prethodnu suglasnost Hrvatske regulatorne agencije, temeljem članka 93. stavak 4. ZoTEE-a u postupku donošenja Mrežnih pravila prijenosnog sustava, radi osiguranja sudjelovanje zainteresiranih strana u postupaku javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, upućujemo Vas na sadržaj primjedbi, prijedloga, odgovora i stavova kako slijedi u dokumentu koji možete preuzeti ovdje.