Promjena opskrbljivača

Hrvatska energetska regulatorna agencija je na temelju članka 61. stavka 1. i članka 112. stavka 1. podstavka 1. točke 14. Zakona o tržištu električne energije (»Narodne novine«, broj 111/21), donijela Pravila o promjeni opskrbljivača i agregatora (Narodne novine broj 84/2022, dalje: Pravila).

Pravila se primjenjuju u postupku:

1. Promjene opskrbljivača u kojem korisnik mreže podnosi zahtjev za sklapanje novog Ugovora o opskrbi el. energijom ili novog ugovora kojim se uređuje otkup električne energije:

 • s novim opskrbljivačem koji nije pod obvezom javne usluge
 • s novim opskrbljivačem koji pruža uslugu opskrbe u okviru univerzalne usluge
2. Promjene agregatora
 
Postupak promjene opskrbljivača na VN
 
 • Krajnji kupac podnosi zahtjev za sklapanje novog Ugovora o opskrbi novo odabranom opskrbljivaču.
 • Novi opskrbljivač, u roku od 2 radna dana od zaprimanja zahtjeva za sklapanje ugovora, dostavlja HOPS-u zahtjev za provjeru usklađenosti podataka elektroničkim putem ovdje.
 • HOPS će po zaprimanju valjanog zahtjeva za provjeru usklađenosti, u roku od 3 radna dana, odnosno najkasnije do 22-og u mjesecu koji prethodi mjesecu primjene novog ugovora o opskrbi, dostaviti potvrdu o usklađenosti podataka.
 • Ako podaci nisu usklađeni HOPS će, u roku od 3 radna dana, obavijestiti novog opskrbljivača koji podaci nisu usklađeni.
 • Novi opskrbljivač je dužan u roku od 3 radna dana, od zaprimanja obavijesti od HOPS-a,  otkloniti nedostatke i o tome obavijestiti HOPS, u protivnom se postupak promijene opskrbljivača obustavlja.
 • Nakon što je novi opskrbljivač otklonio nedostatke, u roku od 3 radna dana od obavijesti, HOPS će izdati potvrdu o usklađenosti podataka.
 • Novi opskrbljivač dužan je u roku od 2 radna dana dostaviti krajnjem kupcu potvrdu o prihvaćanju zahtjeva za sklapanjem novog Ugovora o opskrbi
 • Novi opskrbljivač dužan je u roku od 2 radna dana obavijestiti HOPS o danu sklapanja novog ugovora o opskrbi te danu početka njegove primjene
 • Novi Ugovor o opskrbi smatra se sklopljenim danom slanja potvrde novog opskrbljivača o prihvaćanju zahtjeva za sklapanje novog ugovora o opskrbi novom kupcu
 • Nakon završetka postupka promjene opskrbljivača HOPS je dužan obavijestiti postojećeg opskrbljivača da je izvršena promjene opskrbljivača.
 
Promjena opskrbljivača provodi se prvog dana u mjesecu, odnosno s danom početka primjene novog ugovora o opskrbi. 
Razgraničenje potrošnje između postojećeg i novog opskrbljivača primjenjuje se s danom početka primjene novog ugovora o opskrbi.
Ako HOPS utvrdi da je na obračunskom mjernom mjestu krajnjeg kupca u tijeku postupak promjene opskrbljivača započet po drugom opskrbljivaču, postupak promjene opskrbljivača pokrenut po kasnijem zahtjevu za sklapanje ugovora o opskrbi se obustavlja. 
 
Postupak usklade raskida Ugovora o opskrbi električnom energijom

 • Opskrbljivač šalje obavijest o raskidu Ugovora o Opskrbi električnom energijom HOPS-u  elektroničkim putem ovdje
 • Za tekući mjesec, HOPS će zaprimati raskide uključivo do 24-og u mjesecu
 • HOPS izdaje potvrdu usklade raskida
Postupak izdavanje potvrde, kao preduvjeta prihvaćanja ili odbijanja raskida Ugovora o opskrbi s određenim datumom,  primjenjuje se ukoliko opskrbljivač ili kupac raskidaju ugovor o opskrbi. 
Raskid Ugovor o opskrbi el. energijom provodi se sa zadnjim datumom u mjesecu.