Posebni uvjeti i zahtjevi nabave prema ZoTEE

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. (dalje: HOPS) je podložan kontinuiranom nadzoru od strane Hrvatske energetske regulatorne agencije glede ispunjavanja uvjeta temeljem kojih je HOPS certificiran kao neovisni operator prijenosa.

HOPS se pri provođenju postupaka nabave dužan pridržavati posebnih uvjeta i zahtjeva definiranih člankom 99., stavak 7. i 9. Zakona o tržištu električne energije (Narodne novine broj 111/21, dalje: ZoTEE). Navedeno se odnosi na isporuku robe i izvršenje usluga vezanih za sustave ili opremu informacijske tehnologije, fizičkog prostora i sigurnog pristupa te na izvršenje usluga revizije računa neovisnog operatora prijenosa.

Prema odredbama članka 99., stavak 7. ZoTEE, HOPS kao neovisni operator prijenosa ne smije dijeliti sustave ili opremu informacijske tehnologije, fizičke prostore i sustave sigurnog pristupa ni s jednim dijelom vertikalno integriranog subjekta ni koristiti iste savjetnike ni vanjske ugovaratelje za sustave ili opremu informacijske tehnologije te sustave sigurnog pristupa. 

Prema odredbama članka 99., stavak 9. ZoTEE reviziju računa neovisnog operatora prijenosa provodi revizor koji je različit od onog koji provodi reviziju vertikalno integriranog subjekta ili bilo kojeg njegova dijela.

Vertikalno integrirani subjekt, osim HOPS-a, čine društva: HEP d.d., HEP - Proizvodnja d.o.o., C.S. Buško Blato d.o.o. (BiH), HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o., HEP Elektra d.o.o., HEP - Opskrba d.o.o., HEP Toplinarstvo d.o.o., HEP - Trgovina d.o.o., HEP - Energija d.o.o. Mostar (BiH), HEP - Energjia sh.p.k. Priština (Kosovo), HEP Energija d.o.o. Ljubljana (Slovenija), HEP - Energija d.o.o. Beograd (Srbija), HEP - Plin d.o.o., Plomin Holding d.o.o., Nuklearna elektrana Krško d.o.o., Energetski park Korlat d.o.o., Sunčana elektrana VIS d.o.o., Male hidre d.o.o., kao i eventualna druga povezana društva u sastavu „HEP grupe“ koja se mogu podvesti ili će se moći podvesti (doregistracija, novoosnovana društva, društva kupljena u akvizicijama i dr.) pod definiciju vertikalno integriranog subjekta iz članka 3. stavak 1. točka 113. ZoTEE.

Dokument "Posebni uvjeti i zahtjevi nabave prema Zakonu o tržištu električne energije" od 28. veljače 2023. godine dostupan je ovdje.