Elektronički račun

Stupanjem na snagu Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (Narodne novine broj 94/2018, dalje: Zakon), Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. (dalje: HOPS) od 1. prosinca 2018. godine zaprima elektroničke račune u skladu s EU normom 2014/55/EU.

Zakon se primjenjuje na elektroničke račune (dalje: e-Račun) koji su izdani na temelju ugovora o javnoj nabavi sklopljenih sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje javna nabava.

Odredbe Zakona primjenjuju se i na e-Račune koji su izdani na temelju ugovora / narudžbenica proizašlih iz postupka nabave robe i usluga te provedenih projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna te radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna.

Budući da Zakon propisuje obvezu javnih i sektorskih naručitelja za isključivo zaprimanje e-Računa po EU normi, od 1. srpnja 2019. HOPS ne zaprima, niti izvršava plaćanje na temelju računa u papirnatom obliku koji podliježu prethodno navedenim pravilima.

Kako bi zaprimili e-Račun i prateće dokumente, isti moraju biti u XML-u, odnosno kodirani po standardu UFT-8 u kojem je XML.

HOPS je usluge informacijskog posredništva zaprimanja i slanja e-Računa povjerio Financijskoj agenciji (FINA).

Podaci o organizacijskim jedinicama HOPS-a objavljeni su u Registru korisnika e-Računa na stranicama FINA-e https://eposlovanje.fina.hr/e-racun-javna-trazilica/.

Ovisno o organizacijskoj jedinici s kojom ugovaratelj ima sklopljen ugovorni dokument, odnosno za koju se ispostavlja elektronički račun i prateće isprave, isti se šalju putem FINA e-Račun i to:

Šifra pretinca

ID poslovne jedinice

Naziv pretinca

10184

Sektori u sjedištu:

Uprava Društva

Ured Uprave

Sektor za razvoj, izgradnju i investicije (do 1.7.2019.g.) / Sektor za razvoj, priključenja, izgradnju i upravljanje imovinom (od 1.7.2019.g.)

Sektor za procesnu i poslovnu informatiku i telekomunikacije (do 1.7.2019.g.) / Sektor za poslovnu integraciju (od 1.7.2019.g.)

Sektor za vođenje EES-a i tržište (do 1.7.2019.g.) / Sektor za vođenje EES-a (od 1.7.2019.g.)

Sektor za tržište

Sektor za ekonomske, pravne, kadrovske i opće poslove

Službenik za usklađenost

Interna revizija

10185

HOPS d.d.- Prijenosno područje Rijeka

10186

HOPS d.d. - Prijenosno područje Osijek

10187

HOPS d.d. - Prijenosno područje Split

10188

HOPS d.d. - Prijenosno područje Zagreb