Vijesti

Objavljeno: 17.3.2021.

Temeljem članka 30. Zakona o tržištu električne energije (NN 22/2013, 95/2015, 102/2015, 68/2018 i 52/2019) i nakon pribavljenog odobrenja Hrvatske energetske regulatorne agencije Uprava Hrvatskog operatora prijenosnog sustava (HOPS-a) donijela je „Desetogodišnji plan razvoja hrvatske prijenosne mreže 2021.-2030. s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje“ koji je objavljen ovdje (plan i prilozi).

U izradi razvojnog plana hrvatske prijenosne mreže 2021.-2030. strategijske odrednice temeljene su na osiguravanju dugoročne sposobnosti sustava za udovoljavanjem očekivanih potreba za prijenosom električne energije, te sigurnog, pouzdanog i učinkovitog prijenosnog sustava, vodeći računa o zaštiti okoliša i bliskoj suradnji sa susjednim operatorima sustava kako slijedi: 

 • planiranje dugoročnih investicija Društva s ciljem osiguranja sigurnosti opskrbe kupaca na teritoriju Republike Hrvatske,
 • stvaranje preduvjeta za zelenu energetsku tranziciju što će omogućiti prijelaz hrvatskog energetskog sektora prema smanjenim emisijama stakleničkih plinova te ubrzati niskougljični razvoj Republike Hrvatske u skladu s odrednicama EU i Strategijom energetskog razvoja Republike Hrvatske, 
 • postizanje zadovoljavajuće raspoloživosti i dostatnosti hrvatske prijenosne mreže za nesmetano odvijanje aktivnosti svih sudionika na tržištu električne energije (proizvođača, trgovaca i opskrbljivača, te drugih subjekata),
 • omogućavanje priključka novih korisnika na prijenosnu mrežu pod jednakim, transparentnim i ne-diskriminirajućim uvjetima,
 • usklađenost plana razvoja s ENTSO-E desetogodišnjim planom razvoja prijenosne mreže TYNDP (engl. Ten Year Network Development),
 • implementacija naprednih tehnologija kroz koje se ostvaruje optimalno korištenje elektroenergetskog sustava u vlasništvu HOPS-a,
 • usvajanje direktiva i zakonskih propisa EU temeljem kojih se poslovanje operatora prijenosnih sustava uspostavlja na tržišnim principima s ciljem povećanja društvene koristi,
 • suradnja sa susjednim operatorima na razvoju i implementaciji naprednih sustava kojima se ostvaruje povećana korist za društva unutar EU,
 • poslovanje utemeljeno na pozitivnim poslovnim procesima s ciljem stvaranja preduvjeta za dugoročno pozitivno poslovanje Društva uz koje se ostvaruju preduvjeti za učinkovito upravljanje i razvoj prijenosnog sustava.


“Ten-Year Development Plan of the Croatian Transmission Network for 2021-2030 with detailed elaboration for the initial three-year and one-year period" adopted

Pursuant to Article 30 of the Electricity Market Act (OG 22/2013, 95/2015, 102/2015, 68/2018 and 52/2019) and after obtaining the approval of the Croatian Energy Regulatory Agency, the Management Board of the Croatian Transmission System Operator (HOPS) adopted the “Ten-Year Development Plan of the Croatian Transmission Network 2021-2030 with a detailed elaboration for the initial three-year and one-year period ”published here (plan and annexes).

In the preparation of the development plan of the Croatian transmission network 2021-2030, the strategic guidelines are based on ensuring the long-term ability of the system to meet the expected needs for electricity transmission, and a secure, reliable and efficient transmission system, taking into account environmental protection, in close cooperation with neighboring system operators as follows:

 • planning of long-term investments of the company with the aim of ensuring security of supply of customers in the territory of the Republic of Croatia,
 • creating preconditions for a green energy transition that will enable the transition of the Croatian energy sector to reduced carbon emissions and accelerate the low-carbon development of the Republic of Croatia in accordance with the EU guidelines and the Energy Development Strategy of the Republic of Croatia,
 • achieving satisfactory availability and adequacy of the Croatian transmission network for the smooth running of activities of all participants in the electricity market (producers, traders and suppliers, and other entities),
 • enabling the connection of new users to the transmission network under equal, transparent and non-discriminatory conditions,
 • compliance of the development plan with ENTSO-E Ten-Year Network Development Plan (TYNDP),
 • implementation of advanced technologies through which the optimal use of the electricity system in the ownership of the Croatian Transmission System Operator (HOPS) is achieved,
 • adoption of EU directives and legislation on the basis of which the operation of transmission system operators is established under market principles with the aim of increasing social benefits,
 • cooperation with neighbouring operators on the development and implementation of advanced systems that increase the benefits for companies within the EU,
 • operations based on positive business processes with the aim of creating preconditions for long-term positive activities of the company with which the preconditions for efficient management and development of the transmission system are met.