Vijesti

Objavljeno: 11.1.2022.

Temeljem članka 104. Zakona o tržištu električne energije (NN 111/2021) i nakon pribavljenog odobrenja Hrvatske energetske regulatorne agencije od 20. prosinca 2021. Uprava Hrvatskog operatora prijenosnog sustava (HOPS-a) donijela je „Desetogodišnji plan razvoja hrvatske prijenosne mreže 2022.-2031. s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje“ koji je objavljen ovdje (plan i prilozi).

U izradi razvojnog plana hrvatske prijenosne mreže 2022.-2031. strategijske odrednice temeljene su na osiguravanju dugoročne sposobnosti sustava za udovoljavanjem očekivanih potreba za prijenosom električne energije, te sigurnog, pouzdanog i učinkovitog prijenosnog sustava, vodeći računa o zaštiti okoliša i bliskoj suradnji sa susjednim operatorima sustava kako slijedi: 

  • planiranje dugoročnih investicija Društva s ciljem osiguranja sigurnosti opskrbe kupaca na teritoriju Republike Hrvatske,
  • stvaranje preduvjeta za zelenu energetsku tranziciju kroz provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, što će omogućiti prijelaz hrvatskog energetskog sektora prema smanjenim emisijama stakleničkih plinova te ubrzati niskougljični razvoj Republike Hrvatske u skladu s odrednicama EU i Strategijom energetskog razvoja Republike Hrvatske, 
  • postizanje zadovoljavajuće raspoloživosti i dostatnosti hrvatske prijenosne mreže za nesmetano odvijanje aktivnosti svih sudionika na tržištu električne energije (proizvođača, trgovaca i opskrbljivača, te drugih subjekata),
  • omogućavanje priključka novih korisnika na prijenosnu mrežu pod jednakim, transparentnim i ne-diskriminirajućim uvjetima,
  • usklađenost plana razvoja s ENTSO-E desetogodišnjim planom razvoja prijenosne mreže TYNDP (engl. Ten Year Network Development),
  • implementacija naprednih tehnologija kroz koje se ostvaruje optimalno korištenje elektroenergetskog sustava u vlasništvu HOPS-a,
  • usvajanje direktiva i zakonskih propisa EU temeljem kojih se poslovanje operatora prijenosnih sustava uspostavlja na tržišnim principima s ciljem povećanja društvene koristi,
  • suradnja sa susjednim operatorima na razvoju i implementaciji naprednih sustava kojima se ostvaruje povećana korist za društva unutar EU,
  • poslovanje utemeljeno na pozitivnim poslovnim procesima s ciljem stvaranja preduvjeta za dugoročno pozitivno poslovanje Društva uz koje se ostvaruju preduvjeti za učinkovito upravljanje i razvoj prijenosnog sustava.