Vijesti

Objavljeno: 12.3.2020.

Na lokaciji EL-TO Zagreb u tijeku su radovi na zamjeni i proširenju postojećeg 110 kV rasklopnog postrojenja s ciljem osiguravanja tehničkih uvjeta za priključenje novog proizvodnog bloka L, snage 150 MVA, radi čega je Uprava HOPS-a posjetila navedenu lokaciju te provjerila napredovanje radova

Rasklopno postrojenje 110 kV proširuje se za 6 novih polja na koja će se priključiti tri nova generatora HEP Proizvodnje, dva podzemna voda i jedan novi transformator 110/10(20)kV, snage 40 MVA, radi bolje opskbe električnom energijom. Usporedno s navedenim HOPS je započeo sa izgradnjom dvaju novih kabelskih vodova koja će RP 110 kV EL-TO Zagreb povezati sa RP 110 kV TS Stenjevec.

Vrijednost ukupnih ulaganja iznosi 74 milijuna kuna, a radove su osigurali HEP d.d. i HOPS d.o.o. Izvođači radova su tvrtke unutar Končar Grupe i Grupe Siemens.

Radovi su započeli 18. listopada 2019., dok je planirano uključenje u pogon novog rasklopnog postrojenja 110 kV, 30. rujna 2020. godine. Po uključenju rasklopnog postrojenja 110 kV slijedi priključenje svih generatora bloka L na prijenosnu mrežu, te ispitivanja generatora na mreži.

Naime, novi visokoučinkoviti kombi-kogeneracijski blok KKE EL-TO Zagreb, električne snage 150 MWe i toplinske snage 114 MWt, bit će pouzdan oslonac sigurnog napajanja grada Zagreba električnom i toplinskom energijom. To je osobito važno u trenucima ozbiljnih poremećaja u elektroenergetskom sustavu jer svodi moguće prekide u isporuci električne i toplinske energije u gradu Zagrebu na najmanju moguću mjeru.