Obavijesti

Objavljeno: 28.11.2018.

Temeljem Uredbe o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu (NN 7/2018) i Pravila o priključenju na prijenosnu mrežu, HOPS d.o.o. upućuje zainteresirane strane na promjenu postupka priključenja na prijenosnu mrežu.

Na temelju članka 32. stavka 1. Zakona o energiji („Narodne novine“, br. 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18), članka 68. Zakona o tržištu električne energije („Narodne novine“, br. 22/13, 102/15 i 68/18) 01. travnja 2018. godine stupila je na snagu Uredba o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu („Narodne novine“, br. 7/18). Uredba:

Propisi priključenja 

Na temelju članaka 26. i 68. b stavka 1. Zakona o tržištu električne energije, te članka 21. stavka 2. Uredbe o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu HOPS je donio Pravila o priključenju na prijenosnu mrežu, koja su objavljena na službenim stranicama HOPS-a: Pravila o priključenju:

Pravila priključenja 

Izdavanjem Uredbe i Pravila o priključenju, izvan snage se stavljaju Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom („Narodne novine“, br. 14/06).

Sukladno Uredbi i Pravilima o priključenju, najvažnija promjena početka postupka priključenja na prijenosnu mrežu je da prilikom ishođenja lokacijske dozvole za građevinu investitora odnosno vlasnika građevine više se ne izrađuje preliminarna analiza mogućnosti priključenja (PAMP) građevine na prijenosnu mrežu te se shodno tome ni ne izdaje prethodna elektroenergetska suglasnost (PEES).

Sukladno Uredbi i Pravilima o priključenju postupak priključenja budućeg korisnika na prijenosnu mrežu moguće je započeti na dva načina:

  1. 1. U slučaju da su budućem korisniku mreže potrebni posebni uvjeti na lokaciji objekta bez riješenog načina priključenja na prijenosnu mrežu - Podnošenjem obrasca HOPS-X1 - Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta bez uvjeta priključenja.
  2. 2. U slučaju da budući korisnik mreže želi sa HOPS-om utvrditi način priključenja objekta na prijenosnu mrežu - Podnošenjem obrasca HOPS-X2 - Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta s posebnim uvjetima priključenja te obrasca HOPS-X3 - Zahtjev za izradu EOTRP-a

Obrasci HOPS-X1, HOPS-X2 i HOPS-X3 kao i ostali obrasci potrebni za nastavak postupka priključenja, mogu se preuzeti sa službenih stranica HOPS-a: