Javne nabave

Na ovoj stranici Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. objavljuje osnovne informacije o pokrenutima postupcima javne nabave, koji se provode u skladu sa ZJN 2016. Cjelokupnu dokumentaciju postupaka javne nabave zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti putem poveznice na broj objave u EOJN u nastavku.

 • Datum slanja objave u EOJN: 20.9.2022.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Sektor za poslovnu integraciju
 • Predmet nabave: Data Hub Tumbri - Simulator elektroenergetskog sustava
 • Broj objave u EOJN: 2022/S 0F5-0037055
 • Datum slanja objave u EOJN: 19.9.2022.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Split
 • Predmet nabave: Strateške rezerve PrP-a Split
 • Broj objave u EOJN: 2022/S 0F5-0037003
 • Datum slanja objave u EOJN: 14.9.2022.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Osijek
 • Predmet nabave: Usluge čišćenja poslovnih prostora HOPS-a (uključuje i prostore TS), Grupa 35. Usluge čišćenja prostora TS PrP Osijek
 • Broj objave u EOJN: 2022/S 0F5-0036370
 • Datum slanja objave u EOJN: 9.9.2022.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije 110 kV postrojenja u TS 110/20 kV Glina
 • Broj objave u EOJN: 2022/S 0F5-0035834
 • Datum slanja objave u EOJN: 9.9.2022.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Izrada glavnog i izvedbenog projekta zamjene opreme vanjskog postrojenja 110 kV u TS 110/20 kV Petrinja
 • Broj objave u EOJN: 2022/S 0F5-0035878
 • Datum slanja objave u EOJN: 7.9.2022.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Zamjena sustava relejne zaštite sabirnica 110 kV u HE Gojak
 • Broj objave u EOJN: 2022/S 0F5-0035547
 • Datum slanja objave u EOJN: 5.9.2022.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Prilagodni građevinski i elektromontažni radovi priključka transformatora -T2 u TS 110_30_20 kV Jarun
 • Broj objave u EOJN: 2022/S 0F5-0035252
 • Datum slanja objave u EOJN: 5.9.2022.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Prilagodni građevinski i elektromontažni radovi priključka transformatora -T2 u TS 110/30/20 kV Jarun
 • Broj objave u EOJN: 2022/S 0F5-0035252
 • Datum slanja objave u EOJN: 31.8.2022.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Sektor za poslovnu integraciju
 • Predmet nabave: Usluge govorne mobilne telefonije (VPN) i mobilnog pristupa Internetu za potrebe HOPS-a
 • Broj objave u EOJN: 2022/S 0F5-0034709
 • Datum slanja objave u EOJN: 29.8.2022.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Sektor za ekonomske, pravne, kadrovske i opće poslove
 • Predmet nabave: Osobna zaštitna oprema
 • Broj objave u EOJN: 2022/S 0F5-0034248