EU Pravila za mrežu i Smjernice

EU Pravila za mrežu (Network Codes, NCs) i Smjernice (Guidelines, GLs)

NCs i GLs su skup pravila koja je usvojila Europska unija, kroz postupak komitologije, kako bi se potom provela u državama članicama u formi EU Uredbi. Kad stupe na snagu, NCs i GLs imaju isti status kao i svaka druga europska regulativa i reguliraju sve transakcije na tržištu električne energije s prekograničnim utjecajem.

Kako je definirano u Uredbi (EU) 2019/943, NCs i GLs imaju ulogu olakšati usklađivanje, integraciju i učinkovitost europskog tržišta električne energije. 

Više detalja možete pronaći na  ENTSO-E web stranici .

NCs i GLs pokrivaju tri međusobno povezana područja:

Tržište:

Pogon:

Priključenje: