Javne nabave

Na ovoj stranici Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. objavljuje osnovne informacije o pokrenutima postupcima javne nabave, koji se provode u skladu sa ZJN 2016. Cjelokupnu dokumentaciju postupaka javne nabave zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti putem poveznice na broj objave u EOJN u nastavku.

 • Datum slanja objave u EOJN: 24.11.2023.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Sektor za poslovnu integraciju
 • Predmet nabave: Održavanje komutacijske opreme proizvođača Unify
 • Broj objave u EOJN: 2023/S 0F5-0049793
 • Datum slanja objave u EOJN: 23.11.2023.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Zamjena oštećenih stupova na DV 110 kV Međurić – HŽ Novska 2
 • Broj objave u EOJN: 2023/S 0F5-0049443
 • Datum slanja objave u EOJN: 31.10.2023.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: NABAVA REZERVNIH DIJELOVA ZA VN OPREMU Grupa 6 - Rezervni dijelovi za VN prekidače, rastavljače i energetske transformatore
 • Broj objave u EOJN: 2023/S 0F5-0045989
 • Datum slanja objave u EOJN: 31.10.2023.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: SERVIS I ODRŽAVANJE KLIMA UREĐAJA GRUPA 9 - Usluga održavanja sustava klimatizacije u MC Rijeka, GIS postrojenju TS Pehlin i ventilacijskog sustava u TS INA RNR
 • Broj objave u EOJN: 2023/S 0F5-0046013
 • Datum slanja objave u EOJN: 31.10.2023.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Split
 • Predmet nabave: TS Trogir - rekonstrukcija 110 kV postrojenja
 • Broj objave u EOJN: 2023/S 0F5-0046048
 • Datum slanja objave u EOJN: 30.10.2023.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Split
 • Predmet nabave: Izrada izvedbenog projekta za zamjenu postojećih mrežnih transformatora 150 MVA u TS Bilice
 • Broj objave u EOJN: 2023/S 0F5-0045746
 • Datum slanja objave u EOJN: 26.10.2023.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Split
 • Predmet nabave: Izrada izvedbenog projekta za zamjenu prekidača 400 kV u TS Konjsko
 • Broj objave u EOJN: 2023/S 0F5-0045337
 • Datum slanja objave u EOJN: 26.10.2023.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Nabava podsustava pomoćnih napajanja za TS 110_20 kV Glina
 • Broj objave u EOJN: 2023/S 0F5-0045384
 • Datum slanja objave u EOJN: 26.10.2023.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: SANACIJA RASTAVLJAČA 110 KV I 220 KV PROIZVOĐAČA KONČAR, EBN: 3001-M-26/23
 • Broj objave u EOJN: 2023/S 0F5-0045239
 • Datum slanja objave u EOJN: 18.10.2023.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Zamjena oštećenih stupova na DV 220 kV Međurić – TE Sisak
 • Broj objave u EOJN: 2023/S 0F5-0043827