Službenik / Službenica za informiranje

Pravo na pristup informacijama Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.d. ostvaruje se podnošenjem obrazaca za pristup informacijama Službenici za informiranje.

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/201385/2015, NN 69/22). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d.

Kupska 4

Zagreb

Službenica za informiranje

Nada Kolega, dipl. politolog


Medijske upite možete postaviti putem kontakt obrasca.