Odgovori na česta pitanja

Od kojih se koraka sastoji procedura priključenja na prijenosnu mrežu?

Postupku priključenja prethode sljedeće faze pred postupka:

1. Zahtjev izrađivača za dostavom podataka o stanju mreže za izradu EMP-a (Obrazac HOPS-EMP1)
2. Izrada EMP-a
3. Zahtjev izrađivača za izdavanjem preliminarnog mišljenja (Obrazac HOPS-EMP2)
4. Izdavanje preliminarnog mišljenja
5. Ishođenje energetskog odobrenja (u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja)
6.     Zahtjev izrađivača za dostavom podataka o stanju mreže za izradu EOTRP-a
        (Obrazac HOPS-EOTRP1)
7. Izrada EOTRP-a 

Postupak priključenja započinje kada investitor HOPS-u podnese zahtjev za izdavanjem odluku o prihvatljivosti EOTRP-a. Postupak priključenja obuhvaća sljedeće faze:

1. Zahtjev investitora za izdavanjem odluke o prihvatljivosti EOTRP-a (Obrazac HOPS-EOTRP2)
2. Izdavanje Odluke o prihvatljivosti EOTRP-a
3. Ponuda ugovora o priključenju
4. Sklapanje ugovora o priključenju
5. Plaćanje naknade za priključenje odnosno za povećanje priključne snage
6. Izdavanje posebnih uvjeta (EES)
7. Izgradnja priključka
8. Ishođenje EIC (Energy Identification Code) oznaka
9. Sklapanje ugovora o korištenju mreže
10. Stavljanje priključka pod napon i izdavanje potvrde o početku korištenja mreže
11. Pokusni rad i izdavanje potvrde za trajni pogon 

Napomena: Proizvođači električne energije i postrojenja za skladištenje energije započinju proceduru prvim korakom, dok kupci započinju od 6. koraka pred postupka (jer kupci ne ishode energetsko odobrenje).

Koji su rokovi za određene korake u proceduri? 

Određeni rokovi su definirani Zakonom o tržištu električne energije (NN 111/21 i 83/23), a drugi su definirani od strane HOPS-a. Pregled svih rokova možete pronaći na sljedećem dijagramu.

Tko može izraditi elaborat mogućnosti priključenja (EMP) i elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na prijenosnu mrežu (EOTRP)?

EMP i EOTRP mogu izraditi ovlašteni izrađivači koje je HOPS uvrstio na Listu Ovlaštenih izrađivača EMP-a i EOTRP-a (dalje u tekstu: ovlašteni izrađivači) nakon što su isti zadovoljili uvjete iz Poziva za podnošenje zahtjeva za uvrštenje na Popis osoba kvalificiranih za izradu elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja na mrežu (EOTRP) i elaborata mogućnosti priključenja (EMP). Ovlašteni izrađivači podnose HOPS-u, putem Obrasca HOPS-EMP1/HOPS-EOTRP1, zahtjev za dostavom podataka o stanju mreže za izradu EMP-a/EOTRP-a.

Tko podnosi zahtjeve prema HOPS-u?

Zahtjev za izdavanjem podataka za EMP (HOPS-EMP1) HOPS-u podnosi ovlašteni izrađivač.
Zahtjev za izdavanjem preliminarnog mišljenja operatora sustava (HOPS-EMP2) HOPS-u podnosi ovlašteni izrađivač.
Zahtjev za izdavanjem podataka za EOTRP (HOPS-EOTRP1) HOPS-u podnosi ovlašteni izrađivač.
Zahtjev za izdavanjem odluke o prihvatljivosti EOTRP-a (HOPS-EOTRP2) HOPS-u podnosi investitor.

Što se prihvaća kao dokaz da je planirano postrojenje prikazano kroz važeći dokument prostora? (prilog 4. iz obrasca HOPS-EMP1) 

HOPS će prihvatiti potvrdu o usklađenosti s prostornim planom ishođenu od nadležnog upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstva ili geografsku podlogu na kojoj su vidljivo prikazane granice obuhvata zahvata u mjerilu, s popisom katastarskih čestica na kojima se planira postrojenje, koja dokazuje da su granice obuhvata zahvata upisane u važeći prostorni plan (s izvatkom grafičkog prikaza i tekstualnog dijela Odredbi za provođenje Plana).

Kakva geografska podloga se prihvaća kao dokaz da je predviđena gradnja postrojenja na planiranim česticama u skladu s dokumentima prostora? (prilog 5. iz obrasca HOPS-EMP1)

Geografska podloga na kojoj su vidljivo prikazane granice obuhvata zahvata u mjerilu iz kojeg je vidljiva usklađenost s važećim prostornim planom.

Što je elaborat mogućnosti priključenja?    

Elaborat mogućnosti priključenja je studija kojom se opisuju moguće opcije priključenja postrojenja na prijenosnu mrežu i daju osnovne informacije o planiranom postrojenju, na temelju koje HOPS izdaje preliminarno mišljenje operatora sustava.

Što je preliminarno mišljenje i koliki je rok važenja?

Preliminarno mišljenje operatora sustava je dokument koji daje osnovne podatke o planiranom postrojenju i priključku na prijenosnu mrežu. Preliminarno mišljenje je potrebno za podnošenje iskaza interesa (sa svim potrebnim dokumentima sukladno članku 17. stavku (10) Zakona o tržištu električne energije) za gradnju proizvodnog postrojenja ili postrojenja za skladištenje električne energije u postupku ishođenja energetskog odobrenja. Rok važenja preliminarnog mišljenja je 6 (šest) mjeseci od dana izdavanja te investitor u tom roku mora podnijeti valjani iskaz interesa za gradnju proizvodnog postrojenja ili postrojenja za skladištenje električne energije prema nadležnom ministarstvu.

Zašto se podaci o stanju mreže za izradu EOTRP-a za proizvodna postrojenja zaprimaju samo jednom godišnje?    

Zaprimanje zahtjeva jednom godišnje omogućuje izdavanje jednakih ulaznih podataka za potrebe izrade EOTRP-a, a time iste ili vrlo slične zaključke i ista potencijalna operativna ograničenja za proizvodna postrojenja. Ulazne podatke čine izgrađena elektroenergetska infrastruktura, projekti u izgradnji, projekti koji s HOPS-om imaju sklopljen ugovor o priključenju te projekti koji su predali zahtjev za dostavom podataka u periodu od 01.05. do 15.05. iste godine (uz preduvjet da imaju ishođeno EO). Do novog perioda zaprimanja zahtjeva, HOPS ima jasnu situaciju koji projekti su sklopili ugovor o priključenju, uplatili prvu ratu naknade za priključenje i time ušli u ulazne podatke za sljedeći “paket” projekata koji će predati zahtjev za izdavanje podataka o stanju u mreži. Dodatno se omogućuje kvalitetnije planiranje Desetogodišnjeg plana razvoja prijenosne mreže s jasno definiranim potrebnim pojačanjima prijenosne mreže. 

Što znači da će moje proizvodno postrojenja imati operativna ograničenja?    

Operativno ograničenje je mehanizam koji investitorima omogućuje priključenje novih proizvodnih postrojenja, uz mogućnost smanjenja izlazne snage proizvodnog postrojenja sve dok se izgradnjom pojačanja u mreži (definirano kao stvaranje tehničkih uvjeta u mreži), koji će biti definiran EOTRP-om, ne osiguraju potrebni tehnički uvjeti za prihvat sveukupno proizvedene električne energije iz proizvodnog postrojenja na način koji će biti u skladu s tehničkim i sigurnosnim kriterijima iz Mrežnih pravila.

Mogu li potpisane obrasce ili ugovore dostaviti samo elektroničkom poštom?

Potpisanu i originalnu dokumentaciju potrebno je predati u izvornom obliku na adresu  HOPS, Kupska 4, 10000 Zagreb. Radi ubrzanja započetih postupaka i stjecanja prava o istome je potrebno obavijestiti HOPS-a na e-mail adresu.

Treba li potpisanu dokumentaciju ovjeravati pečatom?    

Potpisanu dokumentaciju potrebno je ovjeravati pečatom investitora, osim u slučaju deponiranog elektroničkog potpisa.

Koji je rok za sklapanje Ugovora o priključenju?

Rok za sklapanje je 60 dana od dana zaprimanja prijedloga ugovora o priključenju od strane HOPS-a. 

Kada se sklapa Ugovor o korištenju mreže?

Investitor nakon izgradnje priključka i vlastitog postrojenja podnosi HOPS-u zahtjev za sklapanje Ugovora o korištenju mreže u skladu s odredbama Pravilnika o općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom.  Zahtjev za sklapanje Ugovora o korištenju mreže podnosi se na Obrascu HOPS-UOKM1, koji se ujedno smatra  zahtjevom za provedbu internog tehničkog pregleda. 
Preduvjet za sklapanje Ugovora o korištenju mreže je pozitivno mišljenje HOPS-a s internog tehničkog pregleda i uređenje odnosa vezano uz opskrbu električnom energijom, otkup električne energije i/ili pripadnost bilančnoj grupi. 

Što se smatra početkom korištenja mreže?

Korištenje mreže može započeti tek nakon sklapanja ugovora o korištenju mreže te izdavanja potvrde o početku korištenja mreže s početnim stanjem brojila.