Nadmetanja

Na nadmetanja mogu pristupiti isključivo subjekti koji imaju status tržišnog sudionika u Republici Hrvatskoj.

HOPS će u svojstvu kupca provoditi dugoročnu nabavu u 2024. godini (godišnje, kvartalno, mjesečno) za isporuku električne energije za pokrivanje dijela gubitaka u prijenosnoj mreži javnim nadmetanjem na tržišnoj platformi Hrvatske burze električne energije (CROPEX) po načelu transparentnosti i jednakog postupanja.

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najniža cijena koja zadovoljava uvjete nadmetanja.

Dokumentacija za nadmetanje:

Svi zainteresirani pozvani su da dostave ispunjeni obrazac Zahtjeva za sudjelovanje na nadmetanju u 2024. godini za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka u prijenosnoj mreži, presliku ispunjenog obrasca dostaviti putem elektroničke pošte, a originalni primjerak dostaviti na adresu: Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d., Kupska 4, 10000 Zagreb.

Nadmetanje se provodi temeljem objavljenih Općih pravila za provedbu nadmetanja u 2024. godini za isporuku električne energije za pokrivanje dijela gubitaka u prijenosnoj mreži putem platforme za trgovanje CROPEX-a,

Postupak prijave na nadmetanje:

 • Obrazac Zahtjeva za sudjelovanje mora biti zaprimljen u HOPS-u najkasnije do 12:00 sati dva (2) radna dana prije provedbe pojedinog nadmetanja.
 • Odmah po zaprimanju Zahtijeva za sudjelovanje HOPS će ocijeniti valjanost zahtijeva i o tome bez odgode obavijestiti podnositelja.
 • Sudionici koji podnesu valjani Zahtjev za sudjelovanje sa pripadajućim dokumentima mogu sudjelovati na svim budućim nadmetanjima koja će se provesti u 2024. godini
 • Opisi predmeta nabave, tehničke i ekonomske specifikacije te datum nadmetanja biti će objavljeni u Pozivu na nadmetanje na internetskim stranicama HOPS-a i CROPEX-a najkasnije tri (3) radna dana prije pojedinog nadmetanja.
 • Poziv na nadmetanje bit će objavljen na internetskim stranicama HOPS-a i CROPEX-a te slanjem obavijesti elektronskom poštom svim tržišnim sudionicima.
 • Dan prije nadmetanja moguće je testirati platformu CROPEX-a.
 • Sudionik koji je podnio valjani Zahtjev za sudjelovanje, da bi mogao sudjelovati na pojedinom nadmetanju, mora najkasnije dva (2) sata prije samog nadmetanja, na račun CROPEX-a, uplatiti za pojedino nadmetanje odgovarajući iznos jamstva za ozbiljnost ponude.
 • Nakon provedenog nadmetanja s odabranim/a ponuditeljem/ima HOPS će sklopiti Ugovor/e o isporuci električne energije za pokrivanje gubitaka u prijenosnoj mreži

Sve pojedinosti o provedbi postupka nabave objašnjene su u gore navedenim Pravilima.
Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti putem elektroničke pošte.

Nadmetanja u 2024. godini:

 • Poziv na nadmetanje 3000-I-4/24
  za isporuku električne energije za pokrivanja gubitaka u prijenosnoj mreži za period od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine putem trgovinske platforme CROPEX.
  Datum nadmetanja: 07.05.2024. od 11:00h – 12:00h
 • Poziv na nadmetanje 3000-I-2/24
  za isporuku električne energije za pokrivanja gubitaka u prijenosnoj mreži za period od 01.05.2024. do 31.05.2024., za period od 01.06.2024. do 30.06.2024., za period od 01.07.2024. do 30.09.2024., za period od 01.10.2024. do 31.12.2024. i 01.01.2025. do 31.12.2025. godine putem trgovinske platforme CROPEX. 
  Datum nadmetanja: 02.04.2024. od 11:00h – 12:00h

Nadmetanja u 2023. godini:

 • Poziv na nadmetanje 3000-I-7/23
  za isporuku električne energije za pokrivanja gubitaka u prijenosnoj mreži za period od 01.01.2024. do 31.12.2024. i period od 01.01.2024. do 31.03.2024. godine putem trgovinske platforme CROPEX.
  Datum nadmetanja: 15.12.2023. od 10:00h – 12:00h
 • Poziv na nadmetanje 3000-I-6/23
  za isporuku električne energije za pokrivanja gubitaka u prijenosnoj mreži za period od 01.11.2023. do 31.12.2023., period od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine i period od 01.01.2024. do 31.03.2024. godine putem trgovinske platforme CROPEX.
  Datum nadmetanja: 10.10.2023. od 10:00h – 12:00h
 • Poziv na nadmetanje 3000-I-5/23
  za isporuku električne energije za pokrivanja gubitaka u prijenosnoj mreži za 2024. godinu, i period od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine putem trgovinske platforme CROPEX.
  Datum nadmetanja: 12.07.2023. od 10:00h – 12:00h
 • Poziv na nadmetanje 3000-I-4/23
  za isporuku električne energije za pokrivanja gubitaka u prijenosnoj mreži za period od 01.07.2023. do 30.09.2023., i period od 01.10.2023. do 31.12.2023. godine putem trgovinske platforme CROPEX.
  Datum nadmetanja: 27.06.2023. od 10:00h – 12:00h

Provedena nadmetanja za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka u prijenosnoj mreži po godinama: